Ветроенергийни системи и технологии:

Същност: Това са технологии за производство на електрическа енергия чрез прeобразуване на вятърната енергия.

Преимущества: Основните предимства на съвременните ветроенергийни системи са:

- дълъг живот (както на новите, така и на реновираните вятърни турбини);
- най-ниска себестойност и стойност на инвестициите в сравнение с всички други електропроизводства от ВЕИ;

- преференциални цени на изкупуване на произведената ел. енергия от държавата;
- законово задължение за изкупуване на 100% от произведената вятърна ел.енергия по преференциални цени;
- издаване на зелен сертификат за всеки произведен киловатчас от ВЕИ, който ще се продава, независимо това на кого се доставя ветроелектроенергията. Печалбата от предвидените зелени сертифика е равна на приходите от цената им, защото за тях не се правят разходи. Всички разходи влизат в себестойността на електроенергията.
- кратки срокове за възвръщане на инвестицията, разглеждани спрямо дългия живот на цялата система.

Видове:

1. Според предназначението си ветроенергийните системи биват:

- автономни системи за електрическо захранване (off-grid системи) - използват се главно при обекти, териториално откъснати от електроснабдителната мрежа, като например отдалечени вили, лодки, планински хижи и др. Произведеното напрежение се използва директно или се преобразува с инвертор в 230 V – променливо напрежение.

- системи, свързани в паралел с електроснабдителната мрежа - това е най-често използваната форма, като при нея добитата ел. енергия директно се подава в мрежата за електроснабдяване и се продава или потребява. За целта допълнително се монтира електромер.

2. В зависимост от типа на конструкцията си ветроенергийните системи могат да бъдат множество различни видове - за подробна информация по този и всички въпроси, свързани с ветроенергийните отрасъл и технологии, вижте тук (на англ.).

Структура на ветроенергийна система:

- вятърен генератор - съществуват два основни типа ветрогенератори, които се различават по оста, около която се въртят перките - вертикални и хоризонтални. Вертикалните генератори не са силно разпространени поради ниската си ефективност (те обаче работят при по-ниски ветроскорости, по-лесни са за обслужване и не изискват устройства за насочване и завъртане срещу вятъра, за разлика от турбините с хоризонтални оси). По-често срещаните генератори са тези с въртене на турбината по хоризонталната ос, тъй като те са с по-висока ефективност. При тях генераторът и въртящият се вал са поставени върху висока кула и се насочват по посока на вятъра по различни начини. При малки турбини се използва обикновен ветропоказател, докато при по-големите са инсталирани сензори и сервомотор. Турбината се ориентира в посока, обратна на вятъра. Перките са произведени от твърд материал, за да се предпазят от деформация при силен вятър. Перките на съвременните вятърни генератори имат аерординамичен профил, подобен на самолетно крило - подемната сила е резултат от разлика в налягането, която пък е разлика между скоростта на вятъра под и над перката. Най-разпространеният тип генератори е с три перки (наричани още датски тип). Отличават се с висока ефективност, слаба промяна във въртящия момент и висока надеждност. Средната натовареност на една турбина варира между пет и осем хиляди часа на година в зависимост от местоположението и ветроизгодността (в една година с 365 дни има 8760 часа). През повечето време турбината функционира в режим на частично натоварване. Средната пълна натовареност е от порядъка на 1500-2000 часа.
- други компоненти при автономните ветроенергийни системи са: контролер (оптимизира зареждането на акумулатора), акумулаторна батерия (консуматори на 12V се свързват директно) и инвертор (превръща 12VDC в 220V АС - при консуматори на 220V АС).
- при свързаните паралелно в мрежата ветроенергийни системи други компоненти са: повишаващ трансфоратор, комплексна разединителна уредба (КРУ) и търговски уреди за отчитане на произведената ел.енергия.


Избор на система: Различните видове ветроенергийни системи и вятърни генератори се считат за подходящи в зависимост от редица условия. За постигането на оптимална производителност и ефективност са важни както характеристиките на оборудването, така и специфичните особености на локацията на монтирането му (за целта се извършва специален ветроенергиен одит, като за икономически рентабилно се счита онова място, където средната годишна скорост на вятъра е поне 5-6 м/с.) и самият начин на изграждане. Специалистите на "Елпром Енерджи" EООД са на Ваше разположение както за компетентна консултация, така и за осъществяване на комплексно проектиране, доставяне и монтиране на избраното оборудване.

За актуална информация и запитване относно конкретните ни предложения се свържете с нас на посочените контакти.

назад

Проекти за продажба

Продаваме 4 MWp фотоволтаичен проект с пълен комплект документи и прилежащи терени.

За инвеститори

Каним инвеститори да участват в изграждането на ветро- и соларни паркове.