Фотоволтаични системи и технологии:

Същност: Фотоволтаичните системи (PV системи) са системи за производство на електрически ток от слънчевата енергия.

Преимущества: Всички PV системи имат следните предимства:

- дълъг живот (според изследванията тези системи запазват оптимална производителност за период на експлоатация от над 25 г.);
- минимални експлоатационни разходи (до 1% от общата инвестиция);
- преференциални цени на изкупуване на произведената ел. енергия от държавата, които ще са в сила в продължение на 20 години;
- законово задължение за изкупуване на 100% от произведената ел.енергия от слънчевите централи;
- модулност на системите, позволяваща лесно надграждане;
- при покривните системи соларните модули представляват силна шумо- и топлоизолация, увеличават здравината на покрива, както и предпазват от магнитни вълни и UV лъчение;
- много ниски инвестиционни рискове;
- кратки срокове за възвръщане на инвестицията (от 6 до 9 години в зависимост от конструкцията), разглеждани спрямо дългия живот на цялата система.

Видове: PV системите се класифицират на различни видове:

1. Според предназначението си PV системите могат да бъдат:

- автономни системи за електрическо захранване (т.нар. "островни съоръжения" или off-grid системи) - използват се главно при обекти, териториално откъснати от електроснабдителната мрежа, като например отдалечени вили, лодки, планински хижи и др. Обикновено се състоят от няколко соларни панела, свързани към една мрежа. Произведеното напрежение се използва директно или се преобразува с инвертор в 230 V – променливо напрежение.

- системи, свързани в паралел с електроснабдителната мрежа - това е най-често използваната форма, като при нея добитата ел. енергия директно се подава в мрежата за електроснабдяване и се продава или потребява. За целта допълнително се монтира електромер.

2. В зависимост от типа на конструкцията си PV системите могат да бъдат два основни вида:

- стационарни (статични) PV системи - те са неподвижни и модулите им се монтират на дадено място (земята, покриви или фасади) под един и същ, точно определен ъгъл, изчислен като оптимален при съответните условия. Правилното определяне на този ъгъл е от съществено значение за производителността на системата. Стационарните PV системи имат най-ниска себестойност на инвестицията и най-ниски разходи по поддръжката. Подходящи са за централи с големи мощности (в този случай изискват големи площи земя), както и за хора, които имат сграда или поне южно разположена фасада (в този случай не изискват закупуване на земя). Покривните PV системи имат и предимството, че повишават здравината на покрива, спират магнитните вълни и UV лъчите и го шумо- и топлоизолират.

- следящи PV системи - техните модули са подвижни, като проследяват движението на слънцето и поради това постигат най- висока ефективност от всички видове системи. Следенето на слънцето става по два начина - или чрез датчици за слънчева радиация, насоченост и т.н., или чрез предварително зададени координати за движение на всеки тракер в зависимост от разположението на слънцето за съответните географски координати, дата и час. Конструкцията на тези системи ги разделя на два типа - едноосни и двуосни, като по-често предпочитани са двуосните системи. Следящите PV централи са с най-скъпи конструкции и инсталация, но поради високата си производителност са с най-кратък срок на възвръщаемост (6-7 години съгласно Решението на ДКЕВР) и най-висока доходност.

Структурата на PV система включва:

- фотоволтаичен панел за ток – превръща слънчевата енергия в постоянно напрежение. Соларните панели се състоят от соларни клетки, които според структурата си биват: монокристални, поликристални и тънкослойни. КПД на соларна клетка от поликристален силиций в лабораторни условия е около 24%, а в производствени условия 14-20%. Монокристалната клетка постига в лабораторни условия около 24% КПД, а в производствени 14-17%. Силицият може да бъде нанесен върху стъкло или фолио, въз основа на което соларните панели биват: стъкло-стъкло и стъкло-фолио. При стационарните системи могат да се използват и концентратори на слънчевата светлина, като това зависи от параметрите на слънчевото греене. Соларните панели се свързват в група, за да се получи входното напрежение на инвертора;
- други компоненти при автономните PV системи са: контролер (оптимизира зареждането на акумулатора), акумулаторна батерия (консуматори на 12V се свързват директно) и инвертор (превръща 12VDC в 220V АС - при консуматори на 220V АС).
- при свързаните паралелно в мрежата PV системи други компоненти са: инвертор (в него е вграден и контролер, който следи за правилното функциониране на системата; КПД на инвертора зависи от входната амплитуда на напрежението), повишаващ трансформатор и търговски уреди за отчитане на произведената ел.енергия.


Избор на система: Различните видове PV системи и панели се считат за подходящи в зависимост от редица условия. За постигането на оптимална производителност и ефективност са важни както характеристиките на оборудването, така и специфичните особености на локацията на монтирането му (за целта се извършва специален слънчевоенергиен одит) и самият начин на изграждане. Специалистите на "Елпром Енерджи" ЕООД са на Ваше разположение както за компетентна консултация, така и за осъществяване на комплексно проектиране, доставяне и монтиране на избраното оборудване.

За актуална информация и запитване относно конкретните ни предложения се свържете с нас на посочените контакти.

назад

Проекти за продажба

Продаваме 4 MWp фотоволтаичен проект с пълен комплект документи и прилежащи терени.

За инвеститори

Каним инвеститори да участват в изграждането на ветро- и соларни паркове.