Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) - енергията на бъдещето

Увеличаващият се в геометрична прогресия енергиен дефицит на изкопаеми горива доведе до все по-задълбочаваща се икономическа зависимост на държавите от страните, изнасящи петрол и природен газ. Този факт породи необходимост от разработване на нова енергийна стратегия на Европейския съюз и въвеждане на множество програми за финансиране на проекти за ВЕИ (оперативни програми на ЕК, кредитна линия на ЕБВР и други програми и инструменти на ЕС), целящи рязко нарастване на дела на алтернативните и възобновяемите енергийни източници в Европа. Следвайки препоръките на ЕС, България също въведе редица промени в енергийното си законодателство, предвиждайки различни тарифи и нормативни положения, стимулиращи инвеститорите на вятърни и слънчеви електроцентрали, както и преференциални цени за изкупуване на електричеството, произведено от ВЕИ.

В резултат на въведените мерки и икономически стимули, както и на сравнително високата ефективност на прилаганите технологии и бърза възвръщаемост на капиталовложенията, се регистрира значително засилване на интереса на инвеститори от цял свят към изграждане на електроцентрали на база ВЕИ. Така за последните 5 години в световен мащаб получената мощност от ветрогенерация е нараснала близо 4 пъти, а от фотоволтаици 9 пъти, като по-голямата част от монтираните ветро- и соларни паркове са концентрирани в Европа.

България разполага както с ветрови потенциал, така и с много благоприятни условия за високи печалби от инвестициите и в соларни енергийни системи. Ето защо през последните години се отчита все по-висок ръст на инвестиционния интерес към подобни проекти у нас.

"Елпром Енерджи" ЕООД -
В
ашият път към бъдещето

"Елпром Енерджи" ЕООД е инженерингово-консултантска компания, специализирана в проектиране, доставка, изграждане и поддръжка на ветроенергийни и фотоволтаични системи.

В своята дългогодишна дейност и многобройни клиенти фирмата се е наложила като водещ партньор на пазара за производство на електроенергия, предлагайки:

* професионални решения в процеса на проектиране;
* модерни подходи за управление на проекти и оценка на риска;
* висококачествено и съобразено с всички съвременни технологични стандарти изпълнение;
* системен мониторинг и комплексна грижа за нормалното функциониране на оборудването.

"Елпром Енерджи" ЕООД - Вашият надежден партньор!

Проекти за продажба

Продаваме 4 MWp фотоволтаичен проект с пълен комплект документи и прилежащи терени.

За инвеститори

Каним инвеститори да участват в изграждането на ветро- и соларни паркове.